Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku

3 miesięcy temu
Wydział Zarządzania Kryzysowego informuję, iż osoby podlegające kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy na terenie miasta Opola obowiązane są stawić się do kwalifikacji wojskowej.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2004 roku;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1999 - 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii umiejętności czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2021 i 2022:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, o ile okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, o ile okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, o ile nie posiadają określonej kategorii umiejętności czynnej służby wojskowej.
Wyżej wymienione osoby podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji w terminie i miejscu, określonym w wezwaniu imiennym, a w przypadku jego braku w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Opola obowiązane są stawić się w:
Urząd Miasta Opola
ul. Stefanii Sempołowskiej 3
w terminie określonym w wezwaniu, lub bez wezwania (jeżeli go nie otrzymały) w okresie od 1 czerwca do 5 lipca 2023 roku codziennie w godz. 7:30 - 10:00 (z wyjątkiem 09.06. br. oraz dni wolnych od pracy).
W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Prezydent Miasta Opola z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 z późn. zm.).
Szczegółowe zasady kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w 2023 r. znajdują się w rozporządzeniu MSWiA i MON: www.isap.sejm.gov.pl

Idź do oryginalnego materiału